2n-clx-xxv710

64b-memif-base-avf64b-memif-base-dpdk