2n-aws-nitro50g

64b-2t1c-ip4routing-base-scale-ena64b-4t2c-ip4routing-base-scale-ena1518b-2t1c-ip4routing-base-scale-ena1518b-4t2c-ip4routing-base-scale-ena