2n-skx-xxv710

114b-vts-l2switching-base-avf

2t1c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


4t2c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


8t4c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref