2n-skx-xxv710

64b-vhost-base-avf-testpmd

2t1c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


4t2c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


8t4c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


64b-vhost-base-avf-vpp

2t1c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


4t2c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


8t4c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


64b-vhost-base-dpdk-testpmd

2t1c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


4t2c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


8t4c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


64b-vhost-base-dpdk-vpp

2t1c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


4t2c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref


8t4c

Links to builds: vpp-ref, csit-ref