2n-skx-xxv710

64b-memif-base-avf64b-memif-base-dpdk